Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2014

BlueRedFeather
7043 d037
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viajoda joda
BlueRedFeather
Wieloletni związek polega na tym, że myślisz, że jeśli się z niego uwolnisz, to będzie ci lepiej, ale jednocześnie strasznie kochasz tę osobę, z którą jesteś. Chcesz z nią być, nie wyobrażasz sobie bez niej życia. Taki paradoks.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoda joda

June 29 2014

3577 18d0 500

death-by-lulz:

Meet Simba. He’s a Leonberger

I WANNA PET THE SIMBA WANNA HUG THE SIMBA WANNA POSSIBLY RIDE SIMBA INTO BATTLE. LOOK AT THAT FACE. SIMBA IS READY. “COME MY HUMAN. WE RIDE AT DAWN”

BlueRedFeather
 Bo często jest tak, że po człowieku nic nie widać, chociaż w środku coś umiera
— M. Bajorek
BlueRedFeather
Reposted fromweheartit weheartit viamischa012 mischa012

March 23 2014

4145 1b34

marquisdesad:

Harpy looqs

Reposted fromjasmine jasmine viaheckpiet heckpiet
BlueRedFeather
5624 d03e
BlueRedFeather
4231 16cd
BlueRedFeather
BlueRedFeather
9010 277e
Reposted frombatgirl batgirl viakaisza kaisza

February 22 2014

BlueRedFeather
0057 2331
Reposted fromallnight allnight viajoda joda
8552 84d9
Reposted fromtransparents transparents viajoda joda
BlueRedFeather
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
Reposted fromaillie aillie viajoda joda
BlueRedFeather
4727 d5e2
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viajoda joda
BlueRedFeather
BlueRedFeather
7056 5e2c
Reposted fromjethra jethra viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl