Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2018

6216 a57e
Reposted fromdivi divi viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia

August 18 2014

BlueRedFeather
9016 019c
2738 9585

sams-supernatural-dick:

heyfunniest:

THIS MAKES ME SO HAPPY

Thank you Western Australia :’)

Reposted fromSalixj Salixj viamischa012 mischa012
BlueRedFeather
BlueRedFeather
4509 c6a3
BlueRedFeather
BlueRedFeather
Lil' van Damme
BlueRedFeather
BlueRedFeather
4812 4cfd 500
Reposted fromintotheforest intotheforest
BlueRedFeather
The Wonder Tree, Klamath, California
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viaintotheforest intotheforest
BlueRedFeather
6839 210d
BlueRedFeather
BlueRedFeather
1173 03b1
Reposted fromnyaako nyaako viasiostramodliszki siostramodliszki
BlueRedFeather
3262 53ce
9221 1c85 500
Reposted fromladies ladies
BlueRedFeather
7043 d037
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viajoda joda
BlueRedFeather
Wieloletni związek polega na tym, że myślisz, że jeśli się z niego uwolnisz, to będzie ci lepiej, ale jednocześnie strasznie kochasz tę osobę, z którą jesteś. Chcesz z nią być, nie wyobrażasz sobie bez niej życia. Taki paradoks.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajoda joda

June 29 2014

3577 18d0 500

death-by-lulz:

Meet Simba. He’s a Leonberger

I WANNA PET THE SIMBA WANNA HUG THE SIMBA WANNA POSSIBLY RIDE SIMBA INTO BATTLE. LOOK AT THAT FACE. SIMBA IS READY. “COME MY HUMAN. WE RIDE AT DAWN”

BlueRedFeather
 Bo często jest tak, że po człowieku nic nie widać, chociaż w środku coś umiera
— M. Bajorek
BlueRedFeather
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl